FÖRETAGSJURIDIK | LANDSBYGDSFÖRETAGARE

FÖRETAGSJURIST | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Företagande ligger nära vårt hjärta. Vi stöder företag och företagare både i enskilda uppdrag samt som långvariga rådgivare i juridiska frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten. Med vår verksamhet stöder vi mångsidigt våra klienter i deras affärsverksamhet.

Vi har som klienter speciellt små och medelstora företag vars juridiska ärenden sköts av oss i omfattande utsträckning. Vi erbjuder personlig service som grundar sig å enda sidan på förståelse av klientens affärsverksamhet och å andra sidan på en genomgående kartläggning av de juridiska behoven.

Vi erbjuder även mångsidiga tjänster åt landsbygsföretagare. Flera landsbygdsföretagare har anlitat oss bland annat i avtalsärenden, arbetsrättsliga frågor samt i familje- och arvsrättsliga frågor.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Företagets handlingar och avtal

  • etableringshandlingar
  • bolagsordningar
  • aktieägaravtal och andra avtal
  • nedläggning av företag och övriga ändringar i verksamheten

Avtal

  • upprättande av avtal (aktieägaravtal, arbetsavtal, samarbetsavtal, kommersiella avtal mm.)
  • biträdande vid avtalstvister (utredningsarbete, konfliktslösning)
  • biträdande vid förlikningar och rättegångar

Arbetsrätt

  • upprättande av arbetsavtal samt relaterade avtal
  • uppsägning/upphävning av arbetsavtal jämte rådgivning i anknytning till detta
  • biträdande vid förlikningar och rättegångar

Om ni önskar få en pålitlig och sakkunnig partner i i juridiska ärenden, kontakta oss. Ni kan givetvis ta kontakt även i enskilda ärenden. Vi ser till att den juridiska biten i er verksamhet blir skött på ett omsorgsfullt on professionellt sätt.