ÄKTENSKAPSSKILLNAD | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

En ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in skriftligen hos tingsrätten. Ansökan kan lämnas in av makarna gemensamt eller av någondera maken. Om den ena maken ansöker om skilsmässa ensam, ska tingsrätten delge den andra maken ansökan och bereda hen tillfälle att skriftligen yttra sig om den. Skilsmässa beviljas dock alltid när en ansökan om detta har lämnats in.

Det är möjligt att få skilsmässa efter betänketid på sex månader eller utan betänketid, om makarna utan avbrott har bott åtskils de två senaste åren. När betänketiden löpt ut kan makarna tillsammans eller den ena av dem yrka att de döms till skillsmässa. Detta yrkande ska dock framställas inom ett år från betänketidens början. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

I samband med ansökan om skilsmässa, kan makarna bland annat yrka att tingsrätten fattar beslut om vårdnad om barn, umgängesrätt och barns boende samt fattar beslut om underhåll för barn eller maken.

Då ett ärende som gäller äktensskapsskillnad har blivit anhängigt vid tingsrätten, kan vardera maken yrka på delning av egendomen. När avvittringen förrättas på grund av äktensskapsskillnad delas makarnas hela egendom enligt huvudregeln jämnt mellan makarna. Man bör dock komma ihåg att huvudregeln om jämn fördelning har undantag. En avvikelse från huvudregeln kan grunda sig särskilt på att makarna har gjort ett äktensskapsförord eller på att avvittringen jämkas för att den inte skall leda till ett oskäligt resultat.

Då avvittringen förrättas som avtalsavittring, skall över avvittringen upprättas ett dokument, som skall dateras, undertecknas och bestyrkas av två ojäviga personer. Om en skiftesman sköter avvittringen, upprättas ett dokument som undertecknas av skiftesmannen.

I praktiken förmår parterna i de flesta fallen förrätta avvittringen som avtalsavvittring.

Hos oss får du svar på alla dina frågor gällande äktensskapsskillnad och därtill anknytna frågor.