ÄKTENSKAPSFÖRORD | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap eller registrerat partnerskap upplöses ska deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagen. I äktenskapsförordet kan ni avtala om att ingendera parten har giftorätt i den andras egendom eller att den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom eller en del av den.

Äktenskapsförord görs skriftligt och det ska innehålla datum och underskrift. Därtill skall äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer. För att äktenskapsförordet ska träda i kraft ska det registreras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett äktenskapsförord kan inte längre registreras om ett ärende gällande äktenskapsskillnad har anhängiggjorts.

Då du överväger att upprätta ett äktenskapsförord finns det skäl att vända sig till en sakkunnig jurist.

Vi har lång erfarenhet av upprättande av äktenskapsförord och av övriga familjerättsliga frågor.