INTRESSEBEVAKNING | INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att dina angelägenheter sköts också om du senare förlorar förmågan att själv sköta dem t.ex. på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. Den lag om intressebevakningsfullmakt som trädde i kraft i november 2007 ger bättre möjligheter än tidigare att i god tid förbereda sig inför en eventuell nedsatt handlingsförmåga.  

Fullmakten upprättas i skriftlig form genom att följa de föreskrivna formkraven. En intressebevakningsfullmakt ska vara skriftlig på samma sätt som ett testamente. I fullmakten utser fullmaktsgivaren fullmäktigen, som ska ha gett sitt samtycke till uppgiften, och anger vilka angelägenheter den skall gälla. Den som fått fullmakten kan där ges rätt att sköta fullmaktsgivarens egendom och andra ekonomiska angelägenheter och om fullmaktsgivaren så önskar, också angelägenheter som gäller fullmaktsgivaren själv, t.ex. hälso- och sjukvård.

Två ojäviga vittnen ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller intygar att hen undertecknat den. Därefter ska vittnena bestyrka fullmakten med sina underskrifter.   

Fullmakten träder i kraft först när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har fastställt den. Fullmäktigen kan begära fastställande när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar fullmäktigens verksamhet. I detta avseende kan MDB vid behov begära att fullmäktigen lämnar in en utredning om skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.

Om du funderar på hur du skulle vilja att dina rättigheter sköts om du blir allvarligt sjuk eller om din handlingsförmåga är nedsatt, råder vi dig att ta kontakt med oss. Vi hjälper dig med att upprätta en till formen korrekt fullmakt som till innehållet beaktar dina intressen i enlighet med din vilja.