ALLMÄN DEBITERINGSGRUND

Vår fakturering baserar sig i huvudsak på timdebitering, vilket innebär att arvodet bestäms enligt den använda tiden.

Vår timdebitering är 248,00 euro (inkl. moms).

RESETID

För den resetid som krävs för skötandet av uppdraget debiteras 150,00 euro per timme (inkl.moms).

PRISUPPSKATTNINGAR FÖR VISSA UPPDRAG (inkl. moms)

  • Intressebevakningsfullmakt 250,00 - 300,00 €
  • Äktenskapsförord 250,00 - 300,00 €
  • Testamente 400,00 - 1000,00 €
  • Bouppteckning 600,00 - 1500,00 €
  • Avvittringsinstrument 600,00 - 1500,00 €
  • Arvsskiftesinstrument 600,00 - 1500,00 €

De ovan angivna prisuppskattningarna omfattar upprättande av dokument. Beträffande bouppteckningen inkluderar prisuppskattningen även kallelse till bouppteckning samt förättande av bouppteckning.

För eventuella förhandlingar i anknytning till ovan nämnda ärenden faktureras separat enligt den allmänna debiteringsgrunden.

De ovan angivna priserna är uppskattade priser. Det slutliga priset bestäms dock alltid från fall till fall och är bland annat beroende av uppdragets omfattning och svårighetsgrad.

DIREKTA KOSTNADER 

För eventuella direkta kostnader och utgifter faktureras separat.

ANNAT AVTAL

För vissa uppdrag eller när särskilda skäl föreligger, kan vi på förhand komma överens om ett fast arvode eller att arvodet är beroende av slutresultatet av uppdraget.