VÅRDNADSTVIST | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Huvudregeln är att föräldrarna ingår ett avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt, barns boende samt underhåll för barn hos barnatillsyningsmannnen. Socialnämnden inom barnets hemort fastställer avtalet, varefter det är lika giltigt som ett domstolsbeslut.

Om föräldrarna inte kan enas om frågor som gäller deras barn, kan de även använda sig av den avgiftsfria kommunala medlingstjänsten. Vid medling i familjefrågor hjälper en medlare föräldrarna att finna en lösning i tvisten.

Medling i vårdnadstvister kan ordnas även vid tingsrätten. Medlaren är en domare som är insatt i familjefrågor och domaren bistås av en sakkunnig som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling (ofta psykolog eller socialarbetare). Medlaren kan stadfästa avtalet som ingåtts vid medlingen, varvid det blir verkställbart.

Föräldrarna kan be tingsrätten fatta beslut om vårdnaden om gemensamma minderåriga barn, umgängesrätt, barns boende och underhåll för barn. Denna ansökan kan lämnas in i samband med ansökan om skilsmässa eller som ett separat ärende.

Vi står gärna till tjänst i alla ärenden ärenden som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll. Vi hjälper dig sakkunnigt i ärendets alla skeden, allt från uppsättande av ansökan, förhandlingar till eventuell rättegång.