Intressebevakningsfullmakt – säkra dess korrekthet

Intressebevakningsfullmakten har blivit alltmer populär. Det är inte oväntat eftersom varje myndig person kan genom en intresse-bevakningsfullmakt befullmäktiga en pålitlig person, t.ex en släkting eller vän, att företräda hen i ärenden som gäller hens ekonomiska angelägenheter eller i ärenden som gäller hens person. Fullmakten är inte enbart ett instrumet för äldre personer. Det lönar sig även för yngre personer att uppsätta en fullmakt. En olycka eller en allvarlig sjukdom kan oväntat drabba vem som helst och leda till att förmågan att sköta angeläghenheter förloras. Om något oväntat händer dig och du inte har uppsatt en intressebevakningsfullmakt, är det myndigheten som fattar beslut om vem som ska sköta dina angelägenheter. Genom att uppsätta en intressebevakningsfullmakt är det du som bestämmer om detta. I fullmakten kan du ge fullmäktigen behörighet att representera dig förutom i ekonomiska ärenden även i ärenden som gäller din person.

Intressebevakningsfullmakten är ett utmärkt instument för framtiden. Vid uppsättandet av fullmakten bör man dock vara noggrann. Annars finns det en fara för att fullmakten till innehållet blir bristfällig eller att fullmakten belastas av ett formfel, vilket i värsta fall hindrar fastställandet av fullmakten. Om bristen eller felet uppdagas först i det skedet, då det skulle vara aktuellt att använda fullmakten, är det ofta för sent. Det har uppskattats att i det bordslådorna finns ett stort antal bristfälliga eller direkt felatkiga intressebevakningsfullmakter.

Allmänna fel som uppdagats i fullmakter är användandet av jäviga vittnen, oklarheter i skillnaden mellan ersättare och andrahandsfullmäktig och att fullmakten saknar bestämmelser om överlåtelse eller pantsättning av fastighet. I vissa fall har problem uppstått på grund av att fullmakten har uppsatts för sent, dvs. att fullmaktsgivaren har vid uppsättandet av fullmakten redan förlorat förmågan att förstå fullmaktens betydelse.

Om du redan tidigare har uppsatt en intressebevakningsfullmakt eller om du planerar att uppsätta en fullmakt, kan du gärna vända dig till oss. Av oss får du en säkert giltig fullmakt som till innehållet motsvarar dina behov. Vi kan även granska redan uppsatta intressebevakningsfullmakter för att korrigera eventuella fel och brister. Det är frågan om ett avsevärt viktigt dokument. Då du har fattat beslut om att uppsätta en intresse-bevakningsfullmakt, bör fullmakten i alla avseenden vara korrekt.

Ta gärna kontakt, så diskuterar vi närmare!

Vicehäradshövding Tommi Siro / Juridisk byrå Siro